...

Tag Archives

Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động sản Phát Đạt -2

Khách Hàng Tập đoàn Bất Động Sản Phát Đạt

Áp dụng phần mềm ezHR9, Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt xác định và giải quyết được các vấn đề…

Read More icon
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.