...

Tag Archives

Kickoff Dự Án Phần Mềm Nhân Sự ezHR9 Khách Hàng Milano Coffee

Kick Off Dự Án Phần Mềm Nhân Sự Khách Hàng Milano Coffee

Bắt đầu từ tháng 4/2020 dự án triển khai phần mềm nhân sự ezHR9 được chính thức khởi động tại Công ty cổ phần cà phê MILANO VIỆT NAM - đơn vị chủ quản của thương hiệu cà phê Milano Coffee. Công ty cổ phần cà phê MILANO VIỆT NAM chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê hạt, bột…

Read More icon
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.