...

Tag Archives

QSR Việt Nam -2

Khách Hàng QSR Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, QSR Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR đã hỗ trợ QSR Việt Nam xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty đang gặp phải bằng…

Read More icon
Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương -2

Khách Hàng Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương xác định và giải quyết được các vấn…

Read More icon
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam -2

Khách Hàng Công ty CP Giải Pháp Thương Mại ABA Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam…

Read More icon
Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động sản Phát Đạt -2

Khách Hàng Tập đoàn Bất Động Sản Phát Đạt

Áp dụng phần mềm ezHR9, Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt xác định và giải quyết được các vấn đề…

Read More icon
Công ty TNHH Remington International -2

Khách Hàng Công ty TNHH Remington International

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Remington International đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Remington International xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty…

Read More icon
Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam -2

Khách Hàng Công ty TNHH Chế biến gia vị NEDSPICE Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam xác định…

Read More icon
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN -1

Khách Hàng Công ty Bao bì giấy Việt Trung Long An

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN xác định…

Read More icon
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.