Tag Archives

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam -2

Khách Hàng Công ty CP Giải Pháp Thương Mại ABA Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam…

Read More icon