Tag Archives

QSR Việt Nam -2

Khách Hàng QSR Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, QSR Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ QSR Việt Nam xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty đang gặp phải bằng…

Read More icon