Tag Archives

Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương -2

Khách Hàng Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương xác định và giải quyết được các vấn…

Read More icon